รายวิชาบทเรียนออนไลน์

 

วิชา อาจารย์ผู้สอน คลิก
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
อ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
อ.นิตดา กาญจนราช
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
อ.สาธิต สุมนารถ
ธุรกิจทั่วไป
อ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
ภาษาจีนพื้นฐาน
อ.ศิริพร สุมนารถ
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
อ.พุ่มพวง ยาสาไชย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.เจษฏา แสนสุภา
คณิตศาสตร์คอม
อ.ปิยมัณฑ์ หาญณรงค์
หลักการเขียนโปรแกรม
อ.สาวิตรี บัวชุม
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
อ.กมล คำเพ็ชรดี
การขายเบื้องต้น
อ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
การบัญชีเบื้องต้น 2
อ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา
การสอบบัญชี
อ.สมปอง ภูดี
ภาษีอากร
อ.อัชราวดี บาดตาสาว
ความงามในภาษาไทย1
อ.ฐิตาภรณ์ ชัยรัง
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
อ.อาทิตย์ ขวัญเพ็ชร
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
อ.ธีรยุทธ คำพรหม
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
อ.วิจักษณ์ รุ่งรัตนชีวิน

 

 

 

หมายเหตุ :โปรแกรมที่รองรับในการเปิด บทเรียนออนไลน์ได้คือ Internet Explorer โปรแกรมอื่นอาจมีข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถเปิดได้นะครับ